Завдяки проекту U-LEAD Шацький ЦНАП надаватиме послуги за євростандартами

23 Березня 2019, 13:45
3694

Отримати будь-яку довідку, будівельний паспорт, витяг з реєстрів, виписку, зареєстру­вати земельну ділянку чи бу­ди­нок, записати новонарод­же­них, місце проживання, зареє­струвати підп­риєм­ницьку дія­ль­ність, отри­мати посвідчення дитини чи ба­ть­ків з багатодітної сім’ї чи продовжити термін їх дії, отри­мати консультацію з того чи іншого питання – шачани та жи­телі району от уже шість років хо­дять до Центру надання ад­мініст­ративних послуг.

Декілька тижнів тому відділ ЦНАП Шацької райдержад­мі­ніст­­­рації та відділ ЦНАП Ша­цької ОТГ переїхали у нове при­мі­щення, що знаходиться по ву­лиці 1 Травня. Тож що зміни­лося у їхній роботі, як працює­ться на новому місці та на які зміни чекають – розмовляю з ке­рів­ницями цих двох структур – Світланою Гошовською та Ін­ною Будник.

2
Два ЦНАПи Шацька тепер знаходяться в одному приміщенні
Два ЦНАПи Шацька тепер знаходяться в одному приміщенні

Найперше, що відзначають відвідувачі, завітавши у ЦНАП, – просторе та ошатне примі­щен­ня, де тепер надають пос­луги працівниці обох структур. Таку модель співпраці (ство­рення селищно-районного ЦНАПу) прийняли ще влітку 2018 року, і вже у серпні підпи­сали Мемо­рандум про взаємо­дію у сфері надання адміністра­тивних пос­луг. Це зробили для того, аби за­о­щадити державні та кому­нальні ресурси, зок­рема, кошти, матеріально-тех­нічну базу та людський ресурс, а також ско­ристатися можли­вістю залу­чити кошти міжна­род­них фондів на облашту­вання структури.

«При створенні ЦНАПу Шацької ОТГ враховували те, що на території району уже є ана­логічна структура при Ша­цькій РДА. Розміщувалася вона у старому приміщенні лі­карні, де були відсутні умови для на­лежного обслуговування гро­мадян, діяла кабінетна сис­тема, не було передбачено до­с­тупності для обслуго­ву­вання людей з інвалідністю. Зважили й на те, що діяль­ність та утри­мання двох од­на­кових струк­тур на тери­то­рії району недо­цільна, це нез­ручно для спо­живачів послуг та нераціо­нально. А та модель співпраці, що діє тепер, є пе­рехідною у процесі децентра­лі­зації», – роз­повідає Інна Буд­ник, началь­ниця відділу ЦНАП Шацької ОТГ.

5
Інна Будник, начальниця відділу ЦНАП Шацької ОТГ
Інна Будник, начальниця відділу ЦНАП Шацької ОТГ

Сьогодні у «спільному» ЦНАПі надається 91 адмініст­ративна послуга, з них 79 – че­рез ЦНАП, 12 – ті, які стосую­ться гро­мад­ських організацій. Тут реєстру­ють право влас­ності на неру­хоме майно, на­дають реєстра­ційно-паспортні послуги та «со­ціальні» (видача посвідчень ба­гатодітним сім’ям та продов­жен­ня терміну їхньої дії, офор­млення субсидії, соціа­льних до­помог тощо), здійснюють реє­стра­цію колективних договорів, надають послуги, пов’язані із земель­ними питаннями (надан­ня витя­гів із ДЗК), вносять ві­до­­мо­сті до різних реєстрів та інше.

4
Послуги тут надають швидко і якісно
Послуги тут надають швидко і якісно

У перспективі спектр послуг планують дещо розширити: пен­сійні послуги, послуги РАЦС, ви­да­вати документи дозвіль­ного характеру.

«Плануємо також нада­ва­ти послуги, групуючи їх від­по­відно до життєвої ситуації. На­п­­рик­лад, народилась ди­ти­на, і ба­тьки, прийшовши до нас, змогли б зареєструвати її, прописати місце прожи­вання та одразу подати доку­менти на соціальну допомогу. Таких задумок є декілька, і ми віримо, що керівники установ підуть нам назустріч і в нас усе запра­цює. Бо це буде зручно, в першу чергу, для лю­дей. Із супутніх послуг пла­нуємо запровадити ще й бан­ківські: встановити термі­нали для онлайн-оплати чи без­посередньо на місцях», – розповідає Інна Будник.

Зараз ЦНАП відвідує в се­ред­ньому 45-50 людей в день. Найбільше – у базарні дні (се­реда, п’ятниця ), коли до Шацька приїжджають люди з сіл.

«Але це не означає, що ми усім надали послугу, адже ба­гато хто просто приходить за консультаціями, але й на це нашим працівникам треба зат­ратити час. В середньому одну людину обслуговуємо 15, інколи 30 хвилин, це залежить від виду послуги та того, чи усі документи є в людини», – роз­повідає Світлана Гошов­ська, виконуюча обов’язки на­ча­льниці відділу ЦНАП Шацької РДА.

3
Світлана Гошовська, в.о. начальниці ЦНАП Шацької РДА
Світлана Гошовська, в.о. начальниці ЦНАП Шацької РДА

Працівники структури ста­раю­ться вчасно та якісно на­дати послуги людям, адже за­безпечені технічними засо­ба­ми, комп’ютерами, принте­рами, програмами.

«Завдяки участі Шацької ОТГ у другому раунді фази впро­вадження Програми «U-LEAD з Європою» очікуємо ще 9 новеньких комп’ютерів, су­часне програмне забезпечен­ня, яке дозволить працювати згід­но з європейськими стан­дар­тами, та необ­хідні меблі. Орієнтовно 1 липня цього року, якщо ми ви­конаємо умови про­грами, буде урочисте від­крит­тя. А якщо ви­конаємо умови цьо­го раунду, братимемо уча­сть у наступ­ному етапі, що в разі успішного відбору дасть можливість отри­­мати облад­нання і для відда­лених робочих місць», – до­дає Світлана Го­шов­ська, котра є також і де­пу­тат­кою Ша­ць­кої селищної ради.

2
Усе відбувається відкрито та прозоро
Усе відбувається відкрито та прозоро

Це, зокрема, передбачає, що ЦНАП отримає техніку та прог­рамне забезпечення для ро­боти працівників у селах або ж автомобіль з мобільним офісом, який виїжджатиме на місця і прий­матиме документи в лю­дей чи надаватиме певні до­відки. Керівниці ЦНАПів задо­во­лені, що вдалося швидко ви­рішити питання із орендою нового при­міщення, адже старе (у старій лікарні) не відповідало нормам проекту U-LEAD. Буду­вати ж нове селищна рада не встигла б із термінами та доку­мен­та­цією, сутужно було б і з коштами за підрахунками про­ектних ор­га­нізацій (це обій­ш­лося селищ­ному бюджету у бі­льш ніж 5 мі­ль­йонів гривень).

«Вимоги Програми «U-LEAD» – щоб усе було в одному при­міщенні, щоб ми мали дос­туп  до реєстрів та програм, аби люди не ходили з однієї уста­­нови в іншу за різними до­відками. Наша головна функція – проконтролювати виконав­ця, який має виготовити певні документи, надати послугу швидко та якісно», – зауважує Світлана Гошовська.

2

Окрім того, у просторій та з прозорими стінами кімнаті пла­нують облаштувати громад­ську приймальню, де кожен керівник – чи то структурного підрозділу райдержадміністрації, чи то установи, громади, може прий­ти і провести прийом гро­мадян. Це все має бути про­зоро, від­крито, доступно. Також ство­рю­ватимуть умови для мам із маленькими дітками (пе­ред­бачено встановлення дитя­чого ігрового куточка), умови для обслуговування осіб з інва­лідністю. А один із 9 нових ком­п’ютерів встановлять для відві­ду­вачів.

«Ми стараємося, аби люди могли отримати в нас послуги швидко і якісно, в комфортних та зручних умовах. Для цього багато їздимо в інші громади, великі міста, де переймаємо досвід своїх колег. Наприклад, в Івано-Франківських ЦНАПах чиновники «переламали» себе та свої стереотипи – вида­вати довідки чи реєструвати до­кументи має кожна уста­нова окремо. Там уже давно від­кинули бюрократичні про­цедури і спростили життя лю­дей», – ділиться враженнями Інна Будник.

2

4

2
За день приймають до 50 відвідувачів
За день приймають до 50 відвідувачів

2
У просторому приміщенні немає тисняви
У просторому приміщенні немає тисняви

 

Віта ШЕПЕЛЯ

Коментар
28/01/2022 П'ятниця
28.01.2022
27.01.2022