Чи винне підприємство «Волинська ягідка» в обмілінні Світязя

23 Серпня 2019, 10:35
12337

Проблему стрімкого обміління озера Світязь цього року широко обговорювали не лише у волинських засобах масової інформації, а й на всеукраїнських телеканалах. Експерти та фахівці різноманітних установ пробували розібратися у причинах цього явища, висували гіпотези, шукали причини та шляхи хоча б часткового вирішення цієї непростої екологічної проблеми.

Додавали «масла у вогонь» і відпочивальники, котрі були спантеличені тим, наскільки наприкінці червня та на початку липня відійшла вода зі Світязя. Це усе підкріплювалося світлинами у соцмережах. І кого чи що тільки не звинувачували в обмілінні озера: фахівці називали однією з причин такого стану надто малу кількість опадів та малосніжну зиму, зношеність гідроспоруд, дехто звинувачував у цьому функціонування Хотиславського кар’єру у Білорусі, а дехто – й підприємства, котрі займаються вирощуванням лохини в Шацькому районі.

Директор підприємства «Волинська ягідка» Сергій Маїло, яке займається вирощуванням лохини біля села Положеве, та депутат Волинської обласної ради В’ячеслав Богдан при зустрічі спросто­вують цю інформацію та роз’яснюють тим, хто закидав ці звинува­чення керівникам та власникам підприємства, скільки води використовують для зрошення саджанців та чи насправді впливає це на обміління озер.

– Мені дивно чути і читати про таку причину обміління Сві­тя­зя. Можливо, таке пишуть і го­ворять люди, котрі не розу­міють суті цієї проблеми. Зва­жаючи на це, хочемо роз’яснити лю­дям про ситуацію, яка є нас­правді, – розповідає Сергій Маїло.  Коли ми ще тільки визначалися з регіоном та площами, то дета­льно вивчали погодні умови, кіль­кість опадів, грунти, Відпо­відно ще у 2016 році звернулися до Сві­тязької метеостанції з прохан­ням надати нам інфор­мацію про кількість опадів, зміну рівня грун­тових вод протягом останніх 5-7 років, аби врахува­ти для мож­ли­востей садівниц­тва усі фак­тори. Тоді від сві­тязьких ме­те­орологів почули, що за 5-7 років рі­вень грун­тових вод впав на 1 метр. Тобто ще тоді фіксували процес падіння.

2
Директор підприємства Сергій Маїло
Директор підприємства Сергій Маїло

Зараз, як відзначив директор «Волинської ягідки», саджанцями лохини засадили 75 га (це 140 тисяч кущів), а восени засадять ще 85 га.

– Для своїх потреб маємо два ставки, поки використовуємо для поливу один ставок об’ємом 20 тисяч кубів. Увесь процес поливу регулюється ком­п’ютерною системою, є датчики рівня води, бачимо баланс води знизу, чи вистачає вологи. Далі буду говорити мовою цифр: в сезон для зрошування кущів використовуємо 450 кубів води. В середньому ми маємо 30 поливів (днів) за сезон, якщо більша спека – то 40. Якщо взяти калькулятор, то 450 множимо на 40 і отримуємо 18 тисяч кубів. Саме стільки води використовуємо за сезон. Окрім того, кущ бере лише 20% від цієї кількості, решта води знову йде в грунт. Тепер зауважу, що в озері Світязь 180 мільйонів кубів води. Ділимо на 18 тисяч і отримуємо одну деся­ти­тисячну того, що ми використовуємо. Навіть якщо враховувати об’єми води, які використовують для поливу на плантаціях лохини в Ростані (ПП «Фло­ра»), то це мізерні об’єми у порівнянні з кількістю води у Світязі та Шацьких озерах загалом. Окрім того, проблему з обмілінням русел річок, озер та ставів маємо не лише на Шацьких озерах, а й загалом по області та Поліссі. Це фіксують навіть спеціалісти відповідних структур та пов’я­зують таку проблему зі змінами клімату, зокрема, потеплінням, – додає директор підприємства.

Підтверджує слова Сергія Маїла й депутат обласної ради В’я­чеслав Богдан.

– Це дуже добре, що люди звертають увагу на екологію, контролюють, вказують на проблему, недопрацювання структур, недоліки в роботі. Проте зміна клімату, думаю, не єдина причина обміління. Сьогодні ми пройшли майже 7 км меліоративними кана­лами, які знаходяться або в управлінні державних структур (упра­в­ління водних ресурсів), або комунальному. Востаннє на очищення каналів в Шацькому районі виділили 1 млн. грн. з дер­жавного бюд­жету, підприємство також взяло на себе фінан­сування з їх розчи­щення. Капітально відремон­ту­вали три дамби, шлю­зи, постійно догляда­ють за ними, регулють рівень води. І от можете по­рів­няти канали, які утри­мує бізнес, і канали комунального значен­ня, які знаходяться в занедбаному стані (на підтвердження цих слів депутат показує відзняте відео). «Во­лин­ська ягідка» не раз зверталося у Світя­зь­ку сільську раду з про­ханням тимчасово пе­ре­дати в оренду або в оперативне управління підприємства меліо­ративні канали, де за ними будуть догляда­ти на належному рівні.  Але реакції немає.

Депутат обласної ради В'ячеслав Богдан
Депутат обласної ради В'ячеслав Богдан

Проте, як відзначив депутат, в цьому пи­тан­ні не врегульована юридична пло­щина. Можливо, з утво­ренням на території Шацького району єдиної ОТГ буде прос­тіше вирішити це питання.

– Ми бачимо обміління Світязя, але ра­зом з тим – і забиті, зарослі канали, по яких вода не може стікати в озеро. А на відео можна побачити, що на розчи­щених каналах вода є.

Виходом із такої ситуації, за словами В’ячеслава Богдана, могла б бути участь громад у державній програмі «Екологія-2020» (саме в її рамках від­бу­вається співфінансування Європро­єкту з каналі­зування населених пунктів нав­коло озера Світязь), яка дозволяє те­риторіальним громадам, сільрадам, обла­сній раді пра­цювати з європейськими інве­сторами.

Став для поливу
Став для поливу

– Тобто Європа на вирішення проб­лем, пов’язаних з екологією (каналізуван­ня, меліорація, очищення річок, каналів) виділяє чималі транші. Наприклад, Рат­нівський МУВГ два роки тому отримав транш від Євросоюзу в розмірі 1 млн. євро на розчищення їхніх каналів. Співфінансували проєкт з області та державного бюджету. Там зараз чисті канали та відремонтовані дамби. Тоб­то в Європи на екологічні проєкти є кошти. Нашим структурам потрібно ли­­ше скористатися цією можливістю.

Перелік «екологічних» проектів, які потребують фінансування чи то з обласного бюджету, чи то з державного, затверджує обласна рада. І на комісії я активно відстоював виділення коштів на очищення меліоративних каналів в Шацькому районі. Проте наголошую, що проблему треба вирішувати комплексно, щороку частинами виділяти гроші, бо за рік знайти їх не зможе жоден бюджет. І за декілька років ми очистимо русла річок, меліора­тивні канали і запустимо систему сполучення між озерами.

Також депутат обласної ради відзначає й те, що проблема очи­щення меліоративних каналів, ремонту гідроспоруд тягнеться більше 20 років. Їх вирішенням ніхто не займався. Відтак най­бі­льш водний регіон України – Поліс­ся – має проблеми з обмілінням озер та річок.

Молоді плантації лохини
Молоді плантації лохини

– Ми маємо Шацький нацпарк, в якому працює науковий відділ, є інші структури, але я не ба­чив, щоб хтось дав ґрун­товне дослід­ження ста­ну озера Світязь. Білоруси копають Хо­ти­с­лавсь­кий кар’єр. Це проблема? Так. І це пи­тання має вирішува­ти­ся на державному рівні. Ми ж повинні до­­нести її до керівництва держа­ви, міністерства еко­логії, міні­ с­­­тер­ства за­кордонних справ та інших відповідних стру­к­тур, створити робочі групи, залучити нау­ковців, почати спілкува­тися… Мене дивує, чому Шаць­кий нацпарк, в якому фун­кціонує науковий від­діл, не дав свої висновки та результати досліджень не лише щодо причин обміління Шацьких озер, а й того, як вирішити цю проблему. Якщо хочемо зберегти унікальний каскад озер, маємо залучити відповідних фахівців та експертів, розробити дорожню карту вирішення цієї проблеми, показати її суспільству. І з цими рішеннями виходити на державні струк­тури. Яким чином ми можемо мінімізувати вплив природних фак­торів (того ж таки потепління) на наші озе­ра? Це той же таки стан каналів, русел річок, дамб, проблема очи­щення озер. Це треба ро­бити покро­ково.

Наприклад, як відзначив В’ячеслав Богдан, в липні з бюджету області виді­лили 300 тис.грн. на ре­монт да­м­би, що сполучає Сві­тязь-Лу­ки-Перемут. Але це – мі­зер, врахо­ву­ючи масштаби про­б­ле­ми. Наступним зав­дан­ням для відповідних стру­к­тур на місцях є потре­ба зробити повний аналіз усіх гідро­спо­руд, каналів, по­раху­вати, які кошти тре­ба на їх рекон­стру­к­цію та очищен­ня, передба­чити кошти на їх ремонт, від­шу­кати проєкти, які да­дуть мо­ж­ли­вість за­лу­чати євро­пей­­ські кошти, інвесторів.

– На жаль, у нас не пра­цює закон про державно-приватне партнерство. А це могло б бути потужним рушієм для розвитку регі­онів, залучення інвести­цій. Виграли б в цьому як держава, так і підприємці. Прикладом такої співпраці є облаш­тування набережної в селі Світязь, зокрема, пляжної зони. Ба­чимо, що зміни разючі. Таку форму співпраці варто засто­совувати і в інших сферах, зокрема, в рамках програми «Екологія 2020», що дозволить залучити як європейські кошти на меліо­рацію, очищення каналів та ремонт дамб, очищення озер, – переконаний депутат.

1

Віта ШЕПЕЛЯ

Коментарі
23 Серпня 2019, 15:01
Та що ви брешете знову??? Жоден бізнес який впливае на екологію,не визнае своеї вини!!! Ніхто і ніколи не досліджував оце підприемство на рахунок споживання води,до чого тут "мова цифр"??? Бумага все стерпить..Треба створити комісію з незалежними міжнародними експертами і нехай вони дадуть чітку відповідь чи винні лохинщикі в обмілінні Світязя? А інакше вірин ніяким бізнесменам і депутатам немае...
23 Серпня 2019, 15:34
&amp;quot;за 5-7 років рі­вень грун­тових вод впав на 1 метр&amp;quot; дуже грунтовна інформація для замилювання очей. Люди ви що таке не бачили, то певно не туди дивились. Нам довідку видали, що так було і раніше.<br/>Якби оцеж могли багато але нажаль складно це все вони а ще білоруси да ми але не дають все зробимо не дозволяють ми не винні. <br/>От такі справи...
23 Серпня 2019, 15:37
Значить це просто збіг, що як тільки у нас з'явилися плантації лохин, то відразу різко обміліло озеро
23 Серпня 2019, 16:21
Тупа та нахабна логіка. Щоб озеро Світязь не міліло - треба прочистити всі канали і вода по р. Припять потече в Дніпро або через Перемут до Білорусії. Це можна було б пояснити, якби всі болота та озера навкруги озера Світязь були переповнені водою, а картина навпаки. Води не має ніде. Цинізм, мракобісся та дебеле відношення до всіх розумних людей на Волині. Хто вибрав цього депутата - це ворог Волині №1. Напишіть, хто кінцевий власник цих лохин та все стане ясно.
23 Серпня 2019, 19:54
А де ставок бере з їх слів 18 тисяч кубів води в сезон (це весна літо). Це 18 млн літрів<br/><br/>Це 1000 20 кубових бензовозів<br/><br/>І чому рівень води в ставка вищий ніж в річки Припять і Люцимер???<br/><br/>І проблеми почались після появи лохинщиків.<br/><br/>Цього депутата потрібно перевірити на детекторі брехні. Його ж люди вибирали
23 Серпня 2019, 19:58
Звичайно, що фірма яка отримала дуже серйозні інвестиції з держбюджету буде шукати виправдання своїм діям, але чому ніхто ні з місцевих владців ні з нацпарку не каже чи було погодження на такий вид діяльності,чому не було проведено обговорення з громадськістю і чи було наукове обгрунтування . А що зараз махати руками. Ця проблема настільки серйозна, що через декілька років буде стояти питання не про збереження Світязя а про виживання населення Шацького району.
24 Серпня 2019, 01:39
Лохина на тих торфах,мабуть гарно буде смажитись
24 Серпня 2019, 01:58
Цей депутат Волинської обласної ради В’ячеслав Богдан - це з партії ЛЯШКА))).<br/><br/>Да вони карманні воші Порошенка-Луценка, Ахмєтова))<br/><br/>Хто платить, за того і вякають.)))
24 Серпня 2019, 02:10
ТОВ «Волинська Ягідка» створене та зареєстроване у Любомлі 2016 року. Восени 2018 підприємство висадило першу плантацію лохини на 75 гектарах землі у Шацькому районі. І вже у грудні на сайті Мінагрополітики з’явилася інформація, згідно з якою «Волинській ягідці» мають виплатити рекордну суму дотації – 3 мільйони 178 тисяч гривень. Підприємство засноване матір’ю депутата Волинської обласної ради від Радикальної партії В’ячеслава Богдана Оксаною Богдан, дружиною депутата від «Солідарності», заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря Світланою Бондар та мешканкою Києва Ольгою Погребенник.<br/><br/>Восени 2018 посадили.<br/>І влітку 2019 обмілів Люцимер і Світязь<br/><br/>ДУМАЙТЕ ЛЮДИ!!!
24 Серпня 2019, 02:13
От і появився &amp;quot;куратор&amp;quot; Шацького національного парку - депутат від «Солідарності», заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря
24 Серпня 2019, 02:38
Мати цього обласного депутата Вячеслава Богдана є співвласницею &amp;quot;Волинської ягідки&amp;quot; і отримала 4 млн грн з бюджету України.<br/><br/>А цей депутат каже що бізнес за свій кошт ремонтує канали. Брехун від Ляшка
24 Серпня 2019, 02:49
Знімуть Луценка, тоді замість лохин посадим і обласного депутата Богдана з його родиною, і Бондара, і директорку Шацького нацпарку і так далі.<br/><br/>Нічого не плануйте на кінець цього року і 2020
24 Серпня 2019, 09:33
Собаки гавкайте,а караван піде дальше.Ха ха ха.
24 Серпня 2019, 11:32
На плантаціях працюють щоденно десятки людей, а в Ростані сотні. І ВСІ ЗАРПЛАТУ ОТРИМУЮТЬ В КОНВЕРТАХ!!! Міліони гривень ідуть поза полатковою...
24 Серпня 2019, 11:54
Якщо депутати Шацької районної ради не звернуться в СБУ, поліцію, НАБУ, ГПУ, то навіщо нам такі депутати - співучасники злочину з лохинщиками.<br/><br/>Більшість Шацьких районних депутатів це бізнесмени, от за свій кошт і будете заповнювати озера водою.
24 Серпня 2019, 12:22
Ви всі підтримуєте такі співпадання: появу лохинних злочинних господарств і обміління Люцимера і Світязя.???<br/><br/>Ви ж колектив, а не стадо баранів
24 Серпня 2019, 21:30
Та ту директорку Нацiонального парку гнати треба i то прямо до судових лав... Знищили Щацький край цi зажерливi чиновники
24 Серпня 2019, 21:42
Шацькi люди все життя прожили без тих лохин i нiчого... Не!!! знайшлося ненажерливе яке йому треба тi лохини що бабло собi косити, знищити природу ... а людям у спеку тiльки копiйки платить.... Ну коли Вже нажретися? ..
24 Серпня 2019, 21:52
Шановнi громадо Шацька, хватить допускати до керування не зрозмiлих людей не мiсцевих у них одна цiль, знищити, роздирибанити всю еко систему лiси, поля, озера i з валити а потiм шукай вiтра в полi... a нам тут жити... не вже серед мiсцевих немае толкових людей який дiйсно подбае i наведе лад в цьому краi
25 Серпня 2019, 09:20
http://www.volynpost.com/news/146100-ekologichna-katastrofa-riven-shkidlyvyh-rechovyn-na-shackyh-ozerah-zris-u-razy
25 Серпня 2019, 11:52
При вирощуванні лохини необхідно постійно контролювати водний режим, так як ця рослина потребує вологи. Дуже важливо не допустити пересихання грунту. І протягом декількох тижнів потрібно поливати 2-3 рази в тиждень. А при жаркій погоді, в червні-серпні, коли кущі плодоносять і закладають квіткові бруньки для майбутнього врожаю, голубиця рясний щоденний полив особливо необхідний.<br/>Норма витрат води 10-20 літрів на одну посадкову яму.<br/><br/>У &amp;quot;Волинській ягідці&amp;quot; майже 200 тисяч ямок/кущів.<br/>В день мінімум 10літрів то це - 2 млн літрів.<br/>За літо 90 днів - 180 млн літрів. Це стільки води скільки пішло зі Світязя і Люцимера<br/><br/>Де вони беруть стільки води. <br/>Зі свого ставка?).<br/>А в ставок звідки йде вода? З Припяті, Люцимера і Світязя
25 Серпня 2019, 15:48
Це підрахунки людини з вищою освітою! Треба ці докази до суду!
25 Серпня 2019, 18:57
А може ті грьобані лохини простіше знищити фізично,як бадатися по корумпованих судах з тими ж таки корумпованими чинушами?Як думаєте Шаччани?
25 Серпня 2019, 21:41
А чи знаєте ви скільки тон міндобрива іде на ягідки? <br/>Скоро рибу не можна буде їсти.
25 Серпня 2019, 22:54
Палити лохини всі нахрен!!!!
09 Жовтня 2019, 18:21
Ух, скільки ж наробив цей Бондар біди... Ліси, Світязь. Порвана попа рано чи пізно буде точно. Але він одного мєлкого корупціонера це все назад не повернеш (((
03 Січня 2020, 22:52
Завше є вихід зі скрути
Коментар
Код блоку:
04/12/2022 Неділя
04.12.2022
03.12.2022